ARRANTZA PESCA
UNTZIEN BANAKETA, EGOITZA-PORTUAK. E.A.E. 2007
DISTRIBUCIÓN DE BUQUES SEGÚN EL PUERTO BASE. C.A.E. 2007   
Egoitza-portua
Puerto base
SEKTOREAK/SECTORES
Baxura
Bajura
Altura freskoan
Altura fresco
Bakailaontzi
Bacaladero
Atunontzi izoztaileak
Atuneros cong.
Arraste-ontzi izozt.
Arrastreros congel.
Arrantza-flota guztira
Total flota pesquera
Untziak Guztira
Total buques
226 36 5 24 0 291
Gipuzkoa Guztira
Total Gipuzkoa
98 5 3 0 0 106
Bizkaia Guztira
Total Bizkaia
125 30 0 24 0 179
Beste lurraldekoak Guztira
Total otros territorios
3 1 2 0 0 6
 
Hondarribia 29 0 0 0 0 29
Getaria 29 0 0 0 0 29
Mutriku 3 0 0 0 0 3
Orio 9 0 0 0 0 9
Pasaia 14 5 3 0 0 22
Donostia-San Sebastián 14 0 0 0 0 14
BIZKAIA
Bermeo 60 0 0 23 0 83
Bilbao   0 0 1 0 1
Elantxobe 2 0 0 0 0 2
Getxo 1 0 0 0 0 1
Lekeitio 13 0 0 0 0 13
Lemoiz 5 0 0 0 0 5
Mundaka 5 0 0 0 0 5
Ondarroa 8 30 0 0 0 38
Plentzia 11 0 0 0 0 11
Portugalete 2 0 0 0 0 2
Santurtzi 10 0 0 0 0 10
Zierbena 8 0 0 0 0 8
 
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Saila / Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación